Створення і розвиток кафедри

Кафедра інструментального виробництва відокремилась від кафедри “Технологія машинобудування” у 1969 році. До цього, з 1945 р. підготовка інженерів-механіків інструментальників здійснювалась на кафедрі “Технологія машинобудування”, в рамках спеціальності “Технологія машинобудування, верстати та інструменти” за спеціалізацією різальний інструмент.

Кафедра інструментального виробництва (1969 р.)

Кафедра інструментального виробництва (1969 р.)

 

Засновником кафедри є Родін Петро Родіонович – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України, заслужений професор НТУУ “КПІ”, заслужений доктор Національного технічного університету “ХПІ” та Житомирського державного технологічного університету. Родін П. Р. завідував кафедрою з 1969 до 1974 р. та з 1976 по 1991 р. Родін П. Р. є провідним вченим у галузі теорії формоутворення поверхонь та проектування різального інструменту. За роки керівництва кафедрою створив відому та визнану не тільки у нашій країні, а й за її межами, школу інструментальників, наукові інтереси та пошуки якої охоплюють усі напрямки інструментального виробництва та формоутворення поверхонь різанням.

Родін Петро Родіонович (1922-2008)
Засновник кафедри інструментального виробництва
Завідувач кафедри: 1969-1974, 1976-1991

У 1945 р. Родін П. Р. закінчив Московський авіаційний технологічний інститут та аспірантуру того ж інституту  (1949 р.). Під керівництвом проф. Семенченка І. І. виконав та захистив у 1949 р. кандидатську дисертацію на тему: “Проблема покращення передніх та задніх кутів спірального свердла”. Дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук на тему: “Питання теорії проектування різальних інструментів” захистив у 1961 р. у Київському політехнічному інституті. Звання професора присвоєно 1963 р. У 1976 р. Родін П. Р. був обраний член-кореспондентом Академії Наук УРСР, нагороджений 4 орденами СРСР і орденом “За заслуги” III ступеня (1998 р.).
В перший період існування кафедри щорічний прийом в межах спеціальності “Технологія машинобудування, верстати та інструменти” складав 25 студентів на денне відділення.

70-ті роки

До 1974 р. та з 1976 по 1996 рр. Завідував кафедрою д.т.н., професор Родін П.Р.
З 1974 до 1976 р. кафедрою інструментального виробництва завідував доц. Кирилюк Ю. Є., який у 1949 р. закінчив механічний факультет Київського політехнічного інституту, потім у 1962 р. під керівництвом, Заслуженого діяча науки та техніки України проф., д.т.н. Рудника С. С. та проф. Картавова С. О. захистив кандидатську дисертацію.
Спочатку існування кафедри на кафедрі читались два основних курси: “Проектування та виробництво металорізального інструменту” та “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”. Для студентів спеціалізації “Інструментальне виробництво” викладались також нові курси “Вступ до спеціальності”, “Основи наукових досліджень”, “Електро-фізико-хімічні методи обробки”.
Суттєвих змін зазнали навчальні плани у 1976 р. В цей період відбулось значне збільшення кількості годин на фізико-математичну підготовку, та зменшилась кількість годин на профілюючі дисципліни. Так, наприклад, курс “Проектування та виробництво різального інструменту” зменшився з 120 до 70 лекційних годин. Це викликало необхідність глибокої переробки методики та змісту профілюючих курсів, підготовки відповідних підручників та навчальних посібників.
У 70-ті р.р. кафедрою почав розроблюватися курс “Основи формоутворення поверхонь”, і було видано навчальний посібник для студентів механічних спеціальностей вищів “Основы формообразования поверхностей резанием”, автор – Родін П. Р.
Наукова робота виконувалось за держбюджетною тематикою, та на замовлення підприємств. Значний обсяг наукових робіт до 1991 року виконувався кафедрою разом з підприємствами Києва. Так, разом з Київським авіаційним ВО, Інститутом автоматики, ДКБ ім. Антонова, ВО “Комуніст”, Науково-дослідним інститутом технології та організації виробництва (Москва-Київ) кафедра проводила дослідження з оброблення складних фасонних поверхонь на верстатах з ЧПК. Ця робота у 1979 р. була відзначена Державною премією України у галузі науки і техніки. У складі авторського колективу був проф. Родін П. Р.

Колектив Лауреатів Державної премії України

Колектив Лауреатів Державної премії України

Глибокі дослідження були проведені при розробці інструментів з безвольфрамових твердих сплавів (проф. Равська Н. С.), визначені області їх ефективного застосування, раціональні режими експлуатації. В результаті на заводі “Генератор” вперше в СРСР була організована ділянка з виробництва інструментів з цих інструментальних матеріалів. Робота проводилась спільно з інститутом проблем матеріалознавства НАН України.
Протягом 1976–1980 р.р. проводились дослідження з оптимізації конструкцій монолітних твердосплавних кінцевих фрез (науковий керівник проф. Родін П. Р., відповідальні виконавці проф. Равська Н. С., доц. Касьянов А. Г.). Було організовано серійне  виробництво фрез. Матеріали дослідження стали основою кандидатської дисертації доц. Касьянова А. І., захищеної у 1980 р.
На кафедрі проводились дослідження з проблем підвищення працездатності інструментів. В 1970 році були захищені кандидатські дисертації Одинцовим С. Г., Криштопою Н. А. (1974 р.), Бондаренком С. Г. (1974 р.), Николаєнко Т. П. (1975 р.), Мюллером В. (1977 р.).

Захист дисертації В.Мюллером (1977р.)

Захист дисертації В.Мюллером (1977р.)

Після реорганізації ВАК СРСР (1976 р.) в Київському політехнічному інституті була створена спеціалізована рада (1978 р.) із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:процеси механічної та фізико-технічної обробки, верстати та інструменти;технологія машинобудування.
Спеціалізована вчена рада, яку з 1985р. очолив Родін П. Р. на той час була єдиною в Україні за цими спеціальностями.
В цей час кафедрою налагоджені зв’язки з провідними університетами України, Росії, Білорусії, Грузії, Узбекистану, ГДР, Польщі, Болгарії, Чехословакії. Здійснюється обмін студентами при проходженні практик.

80-ті роки

Відповідно до розвитку машинобудівного виробництва значні зміни в плани були внесені у 80-ті р.р. – збільшилась кількість спеціальних дисциплін, значно перероблені програми курсів, що викладались. Безпосередню участь у підготовці нових типових програм з дисциплін інструментального профілю брали співробітники кафедри проф. П. Р. Родін та на той час доц. Н. С. Равська. Програми були розглянуті і затверджені учбово-методичним об’єднанням за спеціальностями автоматизованого виробництва та рекомендовані всім технічним університетам СРСР.

Виконання лабораторної роботи (1981р.)

Виконання лабораторної роботи (1981 р.)

З метою підвищення рівня підготовки інженерних кадрів в 1987 р, за ініціативою кафедри та керівництва ВО “Знамя” – директора Шанька О. Н., заступника директора з кадрів Курилка О. І. та заступника головного інженера з інструментального виробництва, к.т.н. доц. Касьянова А. Г. була організована філія кафедри “Інструментальне виробництво” на ВО “Знамя” (Полтава) згідно з договором між Мінелектронпромом СРСР та МінВУЗом УРСР. Заступником завідувача кафедри з питань філії був призначений А. Г. Касьянов. До проведення занять зі студентами були залучені провідні спеціалісти підприємства, організовано проведення лабораторних робіт на сучасних гнучких виробничих системах в умовах виробництва.

 Філія кафедри у ВО “Знамя”. Засідання ДЕК

Філія кафедри у ВО “Знамя”. Засідання ДЕК

Створення філії кафедри вимагало зміни графіку навчального процесу, який передбачав щоденні учбові заняття студентів в обсязі 4 годин та роботу на підприємстві по 4 години на день. У зв’язку з цим був скоректований навчальний план і деякі з курсів, наприклад, “Проектування різального інструменту” було розділено на дві частини, одна з яких читалась в інституті, а друга, взаємозв’язана з першою – “Інструментальне забезпечення автоматизованих виробництв” – на підприємстві. Кафедра організовувала дипломне проектування за реальними завданнями підприємства. Щорічно виконувались і захищались на ньому по 5–7 таких дипломних проектів, а студенти, що захищали ці проекти, як правило, направлялись на роботу на це підприємство та інші підприємства Полтави.

Виконання лабораторної роботи на філії кафедри (1987 р.)

Виконання лабораторної роботи на філії кафедри (1987 р.)

Філія кафедри проводила профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді. В результаті, наприклад, в 1987–1988 рр. була сформована група абітурієнтів з 27 чоловік, що були направлені на навчання підприємствами Полтави.
З метою посилення практичної підготовки інженерних кадрів, ознайомлення студентів з новими досягненнями техніки в галузі інструментального виробництва кафедра проводить значну роботу з організації практики студентів. Встановлення творчих зв’язків з провідними інструментальними заводами дозволило кафедрі підвищувати рівень науково-методичної роботи, узагальнювати передовий досвід підприємств у спільних роботах. Так, наприклад, у 1982 р. вийшла монографія – “Технологія виготовлення зуборізального інструменту”, яка написана професором П. Р. Родіним та співробітниками Свердловського інструментального заводу В. І. Клімовим та С. Б. Якубсоном.

Зустріч з виробничниками

Зустріч з виробничниками

В 80-ті роки кафедра проводить велику роботу з розробки та видання підручників та навчальних посібників. Навчальні посібники, написані співробітниками кафедри, вміщували оригінальні результати їх наукових досліджень.
Навчальний посібник Родін П. Р. “Проектирование и производство режущего инструмента” виданий також англійською мовою. Підручник Родіна П. Р. “Металлорежущие инструменты” був виданий у Китаї (1986 р.) та відзначений Державною премією України у галузі науки і техніки за 1991 р.

Поздоровлення П.Р. Родіна з ювілеєм (1982 р.)

Багаторічні зв’язки кафедра інструментального виробництва має з інститутами Національної академії наук України, зокрема з Інститутом надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля та Інститутом проблем матеріалознавства ім Францевича. Так, протягом багатьох років на кафедрі читають лекції провідні вчені НАН України.
В 1988-1990 р.р. головою Державної екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів був начальник відділу Інституту надтвердих матеріалів Рибицький Н. А. В період з 1981 до 1991 р. курс “Інструменти з надтвердих матеріалів” читав директор ОКТБ Інституту проблем матеріалознавства д.т.н., проф. Карюк Г. Г.

Поздоровлення П.Р. Родіна з ювілеєм (1982 р.)

На захисті дипломного проекту

В 80-ті роки кафедра веде активну підготовку наукових кадрів. В ці роки захищені дисертації Солодким В. І., Дідковським В. П., Равською Л. В., Родіним Р. П., Ковальовою Л. І., Мерзахмедовим Н. Г., Одинцовою Т. С., Яблонським О. С., Коваленком В. І., Польовим В. І. та ін.
Поряд з громадянами України через аспірантуру кафедри пройшли і стали кандидатами наук громадяни Росії, Узбекистану, Куби, Пакистану, Німеччини, В’єтнаму. Так, наприклад аспірант з В’єтнаму Лє Минь Нгок захистив кандидатську дисертацію і сьогодні  працює деканом механічного факультету Ханойського політехнічного інституту, а Буй Шонг Кау захистив кандидатську, а потім докторську дисертацію.

Родін П.Р. з аспірантом із В’єтнаму Лє Минь Нгок

Родін П.Р. з аспірантом із В’єтнаму Лє Минь Нгок

Подальший розвиток знайшли зв’язки з зарубіжними провідними університетами, а саме з університетами Китайської народної республіки (КНР), Грецією, з університетами країн РЕВ. Так в період 1985-86 навчального року по обміну фахівців вищої кваліфікації Равська Н.С. вела наукову роботу і читала лекції в КНР.

доц. Равська Н.С. проводить заняття в університеті Нанкіну (КНР, 1986 р.)

доц. Равська Н.С. проводить заняття в університеті Нанкіну (КНР, 1986 р.)

В цей період щорічно проводиться практика студентів по обміну в країнах РЕВ.

Студенти кафедри на практиці в Болгарії (1983 р.)

Студенти кафедри на практиці в Болгарії (1983 р.)

90-ті роки

З 1991 до 1996 р. кафедрою завідував проф., д.т.н. Бугай Ю. М., спеціаліст у галузі інструментального матеріалознавства. У 1970 р. Бугай Ю. М. закінчив Азербайджанський інститут нафти та газу, у 1977 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1987 р. – докторську дисертацію, пройшов шлях від майстра цеху до головного металурга, а потім доцента, завідувача кафедри технології машинобудування Івано-Франківського інституту нафти та газу й проректора з наукової роботи того ж інституту. З лютого до листопада 1995 р. Бугай Ю. М. працював першим заступником міністра освіти України і з листопада 1995 р. – президентом Міжнародного науково-технічного університету. В цей час свою основну роботу поєднував з завідуванням кафедри.

Бугай Юрій Миколайович, Завідувач кафедри інструментального виробництва з 1991 по 1996 рр.

Д.т.н., проф. Бугай Юрій Миколайович,
завідувач кафедри інструментального виробництва з 1991 по 1996 рр.

З 1996 р. до березня 2010 р. кафедрою завідувала д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи, заслужений професор НТУУ “КПІ” Равська Н. С. Після закінчення в 1960 р. Київського політехнічного інституту на заводі “Генератор” пройшла шлях від рядового інженера до заступника начальника механічного цеху, а потім – начальника технологічної лабораторії Мінелектронпрому СРСР. Кандидатську дисертацію під керівництвом проф. Родіна П. Р. на тему “Дослідження області застосування та різальних властивостей інструменту з безвольфрамових твердих сплавів” захистила у 1975 р. Дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук на тему: “Розробка прогресивних різальних інструментів на основі моделювання їх роботи за методом самоорганізації” захистила у 1991 р. Звання професора присвоєно у 1992 р. Нагороджена медалями. В 1998 р. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

д.т.н. професор, Равська Н.С. Завідувач кафедри з 1996 по 2010р.

Д.т.н. професор, Равська Н.С.
завідувач кафедри з 1996 по 2010 р.

Починаючи з 1990 років кафедра почала цілеспрямовано змінювати навчальні плани в напрямку більш глибокого застосування комп’ютерних технологій. З цією метою було запроваджено вивчення таких дисциплін як “Автоматизоване проектування різального інструменту”, “САПР технологічних процесів” та інші дисципліни, що базуються на інформаційних технологіях.

доц. Ковальова Л.І. проводить практичні заняття з автоматизованого проектування різальних інструментів.

Доц. Ковальова Л.І. проводить практичні заняття з автоматизованого проектування різальних інструментів

Одночасно з поглибленням викладання загально інженерних і профілюючих дисциплін були введені дисципліни “Формоутворення складних поверхонь”, “Комп’ютерне проектування”, “Динаміка систем механічної обробки”, “Теоретичні основи проектування та експлуатації верстатно-інструментальних систем”, “Спеціальний інструмент”.
В 90-ті роки відбувається подальша інтеграція навчально-наукової роботи кафедри з НАН України. Так в 1996 році спільно з Інститутом надтвердих матеріалів НАН України створений Навчально-науковий центр, в якому студенти п’ятого курсу один день на тиждень слухають лекції з курсів “Надійність та діагностика працездатності різальних інструментів” та “Інструменти з надтвердих матеріалів“, а також проходять переддипломну практику. Керівник центру – д.т.н., професор Девін Л. М. До проведення навчального процесу залучаються провідні вчені цього інституту.

Професор Новіков М.В. проводить заняття зі студентами кафедри в інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля.

Академік НАН України Новіков М.В. проводить заняття зі студентами кафедри в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля

В 90-ті роки кафедрою поглиблюються творчі зв’язки з багатьма провідними університетами України, Росії, Білорусії, Грузії, Узбекистану, Німеччини, Румунії, Китаю, Польщі та Югославії.
Починаючи з 1998 р. кафедра має спільні робочі програми з науково-методичної та навчальної роботи з інститутом техніки виробництва та забезпечення якості Магдебургського університету Отто-фон-Геріке. За цими програмами ведуться спільні роботи в галузі підвищення працездатності різального інструменту, розробки нових процесів його виготовлення та розробки прогресивних конструкцій. До читання лекцій запрошуються німецькі професори.

Наукова робота кафедри виконується як за держбюджетною тематикою, так і за замовленням фірм та підприємств.
Так, за розробками кафедри (проф. Равська Н. С.) був освоєний випуск багатогранних твердосплавних пластин зі сплаву МС 221 (МКТС Москва), які дозволили на Дрогобицькому долотному заводі, АТ “КамАЗ” та інші підприємства замінити інструменти фірми “Сандвік Короманд”.
В період з 1993-1995 р. на кафедрі під керівництвом проф. Равської Н. С. виконувалось ряд робіт щодо створення нових конструкцій дереворізального інструменту. До них відносяться цілий ряд фасонних фрез, дискових пил, пилкових ланцюгів, тангенційно армованих твердим сплавом, на які отримано цілий ряд патентів України та Росії.
В період з 1995 по 1998 була підписана угода про співпрацю між НТУУ “КПІ” та фірмою “Loroch”. В результаті цієї співпраці були створенні відрізні фрези підвищеної динамічної стійкості, які демонструвались на виставці в Ганновері, захищені 1 докторська дисертація (Боронко О.О.), 2 кандидатських дисертації (Семенов О.В., R. Loroch).
За період з 1969 по 1998 р. результати науково-дослідних робіт співробітників кафедри знайшли відображення у виданих більш як сорока монографіях, підручниках та навчальних посібниках з грифом Мінвузу УРСР та МОН України, було захищено 58 кандидатських дисертацій та 6 докторських.
За цей період поряд з громадянами України через аспірантуру кафедри пройшли і стали кандидатами наук громадяни Росії, Узбекистану, Куби, Пакистану, Німеччини, В’єтнаму. Багато хто із співробітників кафедри, які на той час успішно ведуть навчальний процес та наукову роботу були аспірантами кафедри. Серед них проф. Равська Н. С., доц. Солодкий В. І., доц. Ковальова Л. І., доц. Дідковський В. П., к.т.н. Адаменко Ю. І., к.т.н. Семенов О. В., к.т.н. Корбут Є. В.

Поділитись:

Comments are closed