Теплофізичні процеси

Лектор:
к.т.н., доц. Адаменко Юрій Іванович

Нормативні документи:

Інформаційний пакет дисципліни:

Мета: вивчення теплових процесів, що відбуваються у технологічних системах, зок-рема при механічній обробці, та використання набутих знань при проектуванні технологіч-ного обладнання та процесів.
Завдання: проведення на основі розрахунків та експериментальних досліджень теплофізичного аналізу з метою керування тепловими процесами в технологічних системах задля підвищення якості виробів машинобудування.

Зміст курсу розкривається в темах
1.   Теплообмін у технологічних системах.
2.    Моделювання теплових процесів у твердих тілах Аналітичні методи розв’язання задач теплопровідності.
3.    Вимірювання температури при механічній обробці. Контактні та безконтактні методи та вимірювання температури.
4.    Теплообмін при лезовій та алмазно-абразивній обробці. Тепловий баланс у процесі різання. Температура у зоні різання. Розподіл температури по поверхнях інструменту. Температурне поле в інструменті. Температурне поле в заготовці та стружці.
5.    Якість поверхневого шару деталі. Точність  розмірів  і форми поверхонь. Конструктивне удосконалення ріжучих інструментів.
6.    Мастильно-охолоджуючі технологічні середовища. Теплообмін при фінішних методах обробки.
7.    Теплові процеси у технологічному обладнанні Джерела тепловиділень та їх потужність. Температурні поля елементів металорізальних верстатів. Вали, шпинделі, колони коробки подач, станини.
8.    Температурні деформації верстатів і похибки обробки. Способи зниження теплових деформацій технологічного обладнання

Рекомендована література
Основна
1.    О.В.Якимов та ін. Теплофізика механічної обробки: Підручник/ Якимов О.В., Усов А.В., Слободяник П.Т., Іоргачов Д.В. – Одеса: Астропринт, 2000. – 256 с.
2.    Резников А.Н., Резников Л.А. Тепловые процессы в технологических системах: Учеб-ник для вузов.- М.: Машиностроение, 1990. – 228 с.
3.    Беляев М.М. Основи теплопередачі. К.: Вища шк. Головне видавництво,1989.– 343 с.
Додаткова
4.    Развитие науки о резании металлов. Зорев Н.Н и др. М.: Машиностроение,1967. – 416 с.
5.    Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управление качеством по-верхности. М.: Машиностроение, 1978. – 167 с.
6.    Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента М.: Машино-строение, 1982. – 320 с.

Поділитись:

Comments are closed.