Розклад роботи екзаменаційної комісії – освітній ступень “Бакалавр” ОПП “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин”

Графік засідань екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів груп МВ-71 та МВ-п81 на кафедрі конструювання машин зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньою програмою “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

№ п/п Дата Початок Аудиторія Примітки
1 15.06.2021 12-00 214-1 zoom
2 16.06.2021 12-00 214-1 zoom
3 17.06.2021 12-00 214-1 zoom
4 18.06.2021 12-00 214-1 zoom
Поділитись:

Розклад роботи екзаменаційної комісії – освітній ступень “Бакалавр” ОПП “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Графік засідань екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів на кафедрі конструювання машин за освітньою програмою “Інструментальні системи інженерного дизайну” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

№п/п № ЕК Код і назва спеціальності Дата Аудиторія Початок засідання
1 3.8 133 Галузеве машинобудування 14.06.21р. ZOOM 14-00
Поділитись:

Розклад роботи екзаменаційної комісії – освітній ступень “магістр ОНПП” ОПП “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Розклад роботи екзаменаційної комісії

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

№п/п № ЕК Код і назва спеціальності Освітній ступень Дата Аудиторія Початок засідання
Кафедра конструювання машин

ОПП – Інструментальні системи інженерного дизайну

1 3.14 131 Прикладна механіка Магістр ОНПП 17.05.21р. ZOOM 14-00

 

 

Поділитись:

ГРАФІК ПОДАЧІ ВИКОНАНИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ОПП “Інструментальні системи інженерного дизайну”

ГРАФІК ПОДАЧІ ВИКОНАНИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ОПП Інструментальні системи інженерного дизайну

 

Всі виконані дипломні роботи необхідно подати 4  червня 2021 року  відповідно графіку захисту бакалаврів по кафедрі КМ:

День захисту День подачі дипломної роботи
14.06.21р. 04.06.21р. до 13-00

Дипломні роботи необхідно подати у наступному вигляді:

 1. Записка у паперовому вигляді зшита та підписана керівником
 2. Комплект креслеників на ф.А1 з підписом студента та керівника
 3. Записка в електронному вигляді у форматі pdf та doc.

Записка має містити наступні розділи:

 • титульний лист;
 • завдання;
 • анотація українською, англійською мовами;
 • зміст,
 • перелік скорочень, умовних позначень, термінів (за наявності);
 • вступ;
 • розділи роботи (проекту);
 • перелік посилань;
 • додатки в т.ч. кресленики по п.2 зменшені до формату А4
 1. Після перевірки на наявність плагіату дипломний проект підписується у завідувача кафедрою, що є допуском до захисту.
Поділитись:

Графік роботи над дипломним проектом бакалаврів за ОПП “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Графік роботи над дипломним проектом бакалаврів

Контроль по датах згідно графіка

 

10/03/2021 – Узгодження теми з керівником

 • видача завдання;
 • складання календарного плану;
 • керівник повинен заповнити та разом зі студентом підписати його;
 • календарний план повинен бути підписаний студентом і керівником.

10/03/2021 –  Затвердження теми, календарного плану, завдання, контроль виконання першого кресленика 

 • затвердження тем;
 • затвердження календарного плану;

17/03/2021

Кресленик Записка
1 аркуш в повному обсягу Розділ 1 в повному обсягу

Базовий технологічний процес

Маршрутний технологічний процес виготовлення інструменту (проект)

07/04/2021 – Рубіжний контроль виконання другого аркуша – 

Кресленик Записка

 

2 аркуш в повному обсягу – кресленик інструменту та 3D модель інструменту проектування інструменту

21/04/2021– Рубіжний контроль виконання третього аркуша – 

Кресленик
3 аркуш в повному обсягу – 4 операції технологічного процесу

28/04/2021 – Комплексний рубіжний контроль виконання 1-3 аркушів 

 • 3 листи А1 – 100% готовності з підписами
 • Записка 40%.
 • Розрахунок верстатного пристрою

 

 

05/05/2021 – Рубіжний контроль виконання четвертого аркуша 

Кресленик Записка

 

4 аркуш в повному обсязі – кресленик та/або 3D -модель верстатного пристрою -розрахунок припусків

-розрахунок режимів різання

-вибір верстатного пристрою

-розрахунок верстатного пристрою

-специфікація до верстатного пристрою

13/05/2021 – Рубіжний контроль виконання п’ятого аркуша 

Кресленик Записка
5 аркуш в повному обсягу – проект інструменту ІІ-го порядку або методу відновлення працездатності інструменту розрахунок інструменту ІІ порядку або

методика відновлення інструменту

20/05/2021 – Комплексний рубіжний контроль виконання 4-5 аркушів

 • 3 листи А1 – 100% готовності з підписами
 • Записка 100%.

 

 

27/05/2021 – Нормоконтроль

 • Надати повністю завершений проект з підписами студента і керівника
  Важливо. Нормоконтроль вважають пройденим, якщо на титульному аркуші стоїть підпис доц. Адаменка Ю.І.

 

 

31/05/2021 – Попередній захист дипломного проекту перед Екзаменаційною комісією 

 • 5 аркушів (формат А1), роздруковані остаточно і підписані студентом і керівником;
 • пояснювальна записка  – чистовий варіант 100%;
 • підпис про проходження нормоконтролю

04/06/2021 – Проходження перевірки на плагіат

Здати дипломний проект секретарю ЕК Кабанець І.І.

пояснювальна записка разом з кресленнями (А4) в електронному варіанті (повний аналог зшитої записки)

Підготовка до захисту 

 • Зустріч з рецензентом, спілкування та отримання рецензії (оформлену рецензію одразу подати секретарю ЕК у сканованому вигляді)
 • Підготовка доповіді на захисті дипломного проекту

Захист дипломного проекту (згідно графіка) 14.06.21

Відповідно до графіку засідання ЕК (див. – сайт)

Відповідальний за ОПП

Інструментальні системи інженерного дизайну                                                              О.А.Охріменко

Поділитись:

Перевірка студентських атестаційних робіт на наявність запозичень та їх розміщення в ELAKPI

Законодавчо-нормативна база

Параметри системи Unicheck:

 • Обсяг сторінки – 275 слів. Під словом слід розуміти не лише слово як лексичну одиницю, але й деякий набір символів, обмежений пробілами та (або) пунктуаційними знаками. Цей обсяг використовується лише при обрахунку кількості сторінок, витрачених на перевірку атестаційної роботи, і не є вимогою для оформлення атестаційної роботи.
 • Чутливість системи – 10 слів. Під чутливістю слід розуміти розмір шинглу (послідовності слів). Чим більший розмір шинглу, тим нижча чутливість, але й менша ймовірність хибних спрацьовувань. Чутливість офіційно встановлена п. 2.2 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Базовий обсяг атестаційних робіт: дипломний проект бакалавра – 70 сторінок, магістерська дисертація – 100 сторінок.

Особливості процедури перевірки атестаційних робіт в системі Unicheck:

 • Атестаційні роботи подаються на перевірку єдиним файлом (бажано формату *.pdf). Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище та ініціали студента, шифр групи, ступінь вищої освіти та рік захисту. Зразки імен файлів  PrizvyscheIB_MI61_bakalavr_2020  або PrizvyscheIB_MV91mp_magistr_2020. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ. Якщо студент подає файл атестаційної роботи в іншому форматі, коректне перетворення в системі Unicheck не гарантується.
 • При перевірці студентських атестаційних робіт можна вилучати частини роботи, які не відображають істинне авторство і знижують рівень унікальності роботи. Передусім це титульний аркуш, завдання, календарний план, список скорочень, список використаної літератури, додатки тощо. Таким чином, для перевірки на наявність запозичень можна надавати роботу в скороченому вигляді, яка складається із вступу, основної частини та висновків. Підстава – п. 3.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Здобувачу ступеня вищої освіти не забороняється здійснювати попередню перевірку своєї атестаційної роботи в індивідуальному порядку.  Однак, результати цієї перевірки не можуть бути враховані при захисті кваліфікаційної роботи. Підстава – п. 4.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Система Unicheck може некоректно обробляти математичні формули, текст з векторних рисунків тощо. Керівникам атестаційних робіт рекомендується звертати увагу і відобразити це у відгуку.
 • В систему Unicheck атестаційну роботу студента завантажує його керівник в спеціально створену директорію в системі.

Розміщення атестаційних робіт в ELAKPI

 • Атестаційні роботи подаються у повному обсязі, включаючи текстову і графічну частини. Титульний аркуш, бланк завдання, календарний план тощо мають бути заповнені не рукописним текстом, а на комп’ютері.
 • Атестаційні роботи подаються на перевірку одним об’єднаним файлом формату *.pdf. Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище студента і ступінь вищої освіти, наприклад Prizvysche_bakalavr або Prizvysche_magistr. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ.
 • В ELAKPI атестаційну роботу студента завантажує відповідальний по кафедрі (освітній програмі).

Відповідальність

 • Періодично відбувається звірка студентських атестаційних робіт в системі “Деканат”, системі Unicheck та в архіві ELAKPI. Кількість робіт в цих трьох системах повинна співпадати. В разі неспівпадіння може бути затребуване письмове пояснення завідувача кафедри.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в атестаційній роботі відповідальність несе автор. Підстава – п. 11 Положення.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в уже захищеній атестаційній роботі здобувач вищої освіти може бути ретроспективно позбавлений ступеня вищої освіти. Підстава – ст. 6, ч. 2, абз. 4 Закону України “Про вищу освіту”.
Поділитись:

Попередній захист магістерських робіт за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну»

7 грудня 2020 року о 15:00 відбудеться попередній захист магістерських робіт за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну», який відбудеться онлайн.

Шановнi керiвники дипломних проектiв! Попереднiй захист вiдбудеться 7 грудня 2020р. о 15:00 за посиланням.

Участь беруть наступні студенти:

1.Кривенко Максим Олександрович

2.Гирич Андрій Сергійович

3.Жук Роман Борисович

4.Колупаєв Дмитро Вікторович

5.Косянчук Владислав Валентинович

6.Мельниченко Анастасія Володимирівна

7.Романов Вадим Миколайович

8.Флашнер Віталій Юрійович

9.Панасюк Олексій Сергійович

10.Петренко Олексій Дмитрович

11.Родина Богдан Романович

12.Сергієнко Владислав Володимирович

13.Сологуб Роман Юрійович

14.Троян Павло Павлович

Склад ЕК на 2020 рік

Голова комісії:

Пасічник Віталій Анатолійович, д.т.н., проф., професор кафедри конструювання машин.

Члени комісії:

Охріменко Олександр Анатолійович – проф., професор кафедри конструювання машин;

Майборода Віктор Станіславович – д.т.н., проф., професор кафедри конструювання машин;

Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доц., доцент кафедри конструювання машин.

Секретар комісії:

Кабанець Ірина Іванівна, інженер І категорії кафедри конструювання машин.

Поділитись:

Магістерська дисертація матеріали за 2019 рік

Оновленні нормативні документи та бланки додані у розділ “Навчання” > “Магістри” > “Нормативні документи підготовки магістрів“.

Склад ЕК на 2019 рік

Голова комісії:
Пасічник Віталій Анатолійович – д.т.н., професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування, проректор з наукової роботи;

Члени комісії:

Охріменко Олександр Анатолійович – д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри інтегрованих технологій машинобудування;

Майборода Віктор Станіславович – д.т.н., професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування;

Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування.

Документи у пояснювальну записку підшиваються в такому порядку:

 1. Титульний лист (старий бланк)
 2. Бланк завдання (старий бланк) (друкувати на 1 арк. з 2-х боків)

Відгук, рецензія та автореферат у пояснювальну записку не підшиваються, їх треба мати з собою до захисту роботи!

Відгук (старий бланк)

Рецензія (страий бланк)

Автореферат (шаблон) (старий бланк) – надається до ДЕК у кількості 5 шт.

Зразок оформлення автореферату.

Шаблони документів. що підтверджують реальність магістерської дисертації:

Технічне завдання (стари бланки) – для КПІ, для Підприємства.

Акт впровадження (стари бланки) – для КПІ, для Підприємства.

Методичні матеріали до виконання магістерської дисертації

1. Магістерська дисертація. Організаційні питання. Навч. посіб. / В.А. Пасічник, В.І. Солодкий, О.В. Глоба – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2017, – 73 с.

2.Методичні вказівки з організаційних питань магістерської роботи за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування. Спеціалізація – “Інструментальні системи та технології формоутворення деталей”.[Текст] / Уклад.: В.А.Пасічник, В.І.Солодкий,  О.В. Глоба, КПІ ім. І.Сікорського. – 2016, – 64 с.

3.Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій / Уклад. В. П. Головенкін. За заг. ред. акад. Ю. І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2010. – 28 с.

4. Положення про магістратуру НТУУ «КПІ» / Уклад. В. П. Головенкін. За заг. ред. Ю. І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2007. – 36 с.

5. Характеристики і критерії оцінювання магістерських дисертації для спеціальності 8.05050302 – інструментальне виробництво

Поділитись: