Перевірка студентських атестаційних робіт на наявність запозичень та їх розміщення в ELAKPI

Законодавчо-нормативна база

Параметри системи Unicheck:

 • Обсяг сторінки – 275 слів. Під словом слід розуміти не лише слово як лексичну одиницю, але й деякий набір символів, обмежений пробілами та (або) пунктуаційними знаками. Цей обсяг використовується лише при обрахунку кількості сторінок, витрачених на перевірку атестаційної роботи, і не є вимогою для оформлення атестаційної роботи.
 • Чутливість системи – 10 слів. Під чутливістю слід розуміти розмір шинглу (послідовності слів). Чим більший розмір шинглу, тим нижча чутливість, але й менша ймовірність хибних спрацьовувань. Чутливість офіційно встановлена п. 2.2 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Базовий обсяг атестаційних робіт: дипломний проект бакалавра – 70 сторінок, магістерська дисертація – 100 сторінок.

Особливості процедури перевірки атестаційних робіт в системі Unicheck:

 • Атестаційні роботи подаються на перевірку єдиним файлом (бажано формату *.pdf). Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище та ініціали студента, шифр групи, ступінь вищої освіти та рік захисту. Зразки імен файлів  PrizvyscheIB_MI61_bakalavr_2020  або PrizvyscheIB_MV91mp_magistr_2020. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ. Якщо студент подає файл атестаційної роботи в іншому форматі, коректне перетворення в системі Unicheck не гарантується.
 • При перевірці студентських атестаційних робіт можна вилучати частини роботи, які не відображають істинне авторство і знижують рівень унікальності роботи. Передусім це титульний аркуш, завдання, календарний план, список скорочень, список використаної літератури, додатки тощо. Таким чином, для перевірки на наявність запозичень можна надавати роботу в скороченому вигляді, яка складається із вступу, основної частини та висновків. Підстава – п. 3.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Здобувачу ступеня вищої освіти не забороняється здійснювати попередню перевірку своєї атестаційної роботи в індивідуальному порядку.  Однак, результати цієї перевірки не можуть бути враховані при захисті кваліфікаційної роботи. Підстава – п. 4.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Система Unicheck може некоректно обробляти математичні формули, текст з векторних рисунків тощо. Керівникам атестаційних робіт рекомендується звертати увагу і відобразити це у відгуку.
 • В систему Unicheck атестаційну роботу студента завантажує його керівник в спеціально створену директорію в системі.

Розміщення атестаційних робіт в ELAKPI

 • Атестаційні роботи подаються у повному обсязі, включаючи текстову і графічну частини. Титульний аркуш, бланк завдання, календарний план тощо мають бути заповнені не рукописним текстом, а на комп’ютері.
 • Атестаційні роботи подаються на перевірку одним об’єднаним файлом формату *.pdf. Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище студента і ступінь вищої освіти, наприклад Prizvysche_bakalavr або Prizvysche_magistr. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ.
 • В ELAKPI атестаційну роботу студента завантажує відповідальний по кафедрі (освітній програмі).

Відповідальність

 • Періодично відбувається звірка студентських атестаційних робіт в системі “Деканат”, системі Unicheck та в архіві ELAKPI. Кількість робіт в цих трьох системах повинна співпадати. В разі неспівпадіння може бути затребуване письмове пояснення завідувача кафедри.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в атестаційній роботі відповідальність несе автор. Підстава – п. 11 Положення.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в уже захищеній атестаційній роботі здобувач вищої освіти може бути ретроспективно позбавлений ступеня вищої освіти. Підстава – ст. 6, ч. 2, абз. 4 Закону України “Про вищу освіту”.
Поділитись:

Попередній захист магістерських робіт за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну»

7 грудня 2020 року о 15:00 відбудеться попередній захист магістерських робіт за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну», який відбудеться онлайн.

Шановнi керiвники дипломних проектiв! Попереднiй захист вiдбудеться 7 грудня 2020р. о 15:00 за посиланням.

Участь беруть наступні студенти:

1.Кривенко Максим Олександрович

2.Гирич Андрій Сергійович

3.Жук Роман Борисович

4.Колупаєв Дмитро Вікторович

5.Косянчук Владислав Валентинович

6.Мельниченко Анастасія Володимирівна

7.Романов Вадим Миколайович

8.Флашнер Віталій Юрійович

9.Панасюк Олексій Сергійович

10.Петренко Олексій Дмитрович

11.Родина Богдан Романович

12.Сергієнко Владислав Володимирович

13.Сологуб Роман Юрійович

14.Троян Павло Павлович

Склад ЕК на 2020 рік

Голова комісії:

Пасічник Віталій Анатолійович, д.т.н., проф., професор кафедри конструювання машин.

Члени комісії:

Охріменко Олександр Анатолійович – проф., професор кафедри конструювання машин;

Майборода Віктор Станіславович – д.т.н., проф., професор кафедри конструювання машин;

Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доц., доцент кафедри конструювання машин.

Секретар комісії:

Кабанець Ірина Іванівна, інженер І категорії кафедри конструювання машин.

Поділитись:

Магістерська дисертація матеріали за 2019 рік

Оновленні нормативні документи та бланки додані у розділ “Навчання” > “Магістри” > “Нормативні документи підготовки магістрів“.

Склад ЕК на 2019 рік

Голова комісії:
Пасічник Віталій Анатолійович – д.т.н., професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування, проректор з наукової роботи;

Члени комісії:

Охріменко Олександр Анатолійович – д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри інтегрованих технологій машинобудування;

Майборода Віктор Станіславович – д.т.н., професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування;

Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування.

Документи у пояснювальну записку підшиваються в такому порядку:

 1. Титульний лист (старий бланк)
 2. Бланк завдання (старий бланк) (друкувати на 1 арк. з 2-х боків)

Відгук, рецензія та автореферат у пояснювальну записку не підшиваються, їх треба мати з собою до захисту роботи!

Відгук (старий бланк)

Рецензія (страий бланк)

Автореферат (шаблон) (старий бланк) – надається до ДЕК у кількості 5 шт.

Зразок оформлення автореферату.

Шаблони документів. що підтверджують реальність магістерської дисертації:

Технічне завдання (стари бланки) – для КПІ, для Підприємства.

Акт впровадження (стари бланки) – для КПІ, для Підприємства.

Методичні матеріали до виконання магістерської дисертації

1. Магістерська дисертація. Організаційні питання. Навч. посіб. / В.А. Пасічник, В.І. Солодкий, О.В. Глоба – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2017, – 73 с.

2.Методичні вказівки з організаційних питань магістерської роботи за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування. Спеціалізація – “Інструментальні системи та технології формоутворення деталей”.[Текст] / Уклад.: В.А.Пасічник, В.І.Солодкий,  О.В. Глоба, КПІ ім. І.Сікорського. – 2016, – 64 с.

3.Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій / Уклад. В. П. Головенкін. За заг. ред. акад. Ю. І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2010. – 28 с.

4. Положення про магістратуру НТУУ «КПІ» / Уклад. В. П. Головенкін. За заг. ред. Ю. І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2007. – 36 с.

5. Характеристики і критерії оцінювання магістерських дисертації для спеціальності 8.05050302 – інструментальне виробництво

Поділитись:

Дипломне проектування бакалаврів

Методичне забезпечення дипломного проектування
Склад Екзаменаційної Комісії на 2019 рік

Голова комісії:
Майборода Віктор Станіславович – д.т.н., професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування;

Члени комісії:
Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Бесарабець Юрій Йосипович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Мініцька Наталія Валентинівна – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Документи у пояснювальну записку підшиваються в такому порядку:

1. Титульний лист 2020
2. Бланк завдання 2020 (Увага! Друк двосторонній на одному аркуші).
3. Технічне завдання 2020 (Увага! Друк двосторонній на одному аркуші).
Увага! Відгук та рецензія у пояснювальну записку не підшиваються.

Відгук (бланк)

Рецензія (бланк)

Шаблони документів для підприємства, що підтверджують реальність бакалаврського проекту: технічне завдання та акт впровадження.


Графік роботи над дипломним проектом

Контроль по датах згідно графіка о 16.00 в ауд. 615-22

04/03/2020 – Узгодження теми з керівником

 • видача завдання;
 • складання календарного плану;
 • керівник повинен заповнити та разом зі студентом підписати його;
 • календарний план повинен бути підписаний студентом і керівником.

10/03/2020 –  Затвердження теми, календарного плану, завдання

 • затвердження тем;
 • затвердження календарного плану;
 • підпис завдання у завідувача кафедри. (Бланк залишається на кафедрі, а студент отримує копію)

18/03/2020 –  Контроль виконання першого кресленика 

Кресленик Записка
1 аркуш в повному обсягу Розділ 1 в повному обсязі

Базовий технологічний процес

Маршрутний технологічний процес виготовлення інструменту (проект)


08/04/2020 – Рубіжний контроль виконання другого аркуша

Кресленик Записка
2 аркуш в повному обсягу – кресленик інструменту та 3D модель інструменту

проектування інструменту


22/04/2020 – Рубіжний контроль виконання третього аркуша

Кресленик Записка
3 аркуш в повному обсягу – 4 операції технологічного процесу технологія виготовлення

розрахунок припусків

розрахунок режимів різання


28-29/04/2020 – Комплексний рубіжний контроль виконання 1-3 аркушів 

 • 3 листи А1 – 100% готовності з підписами
 •  Записка 40%.
 • Розрахунок верстатного пристрою

05/05/2020 – Рубіжний контроль виконання четвертого аркуша 

Кресленик Записка
4 аркуш в повному обсягу –  кресленик та/або 3D-модель верстатного пристрою вибір верстатного пристрою

розрахунок верстатного присторою

специфіикація до верстатного пристрою


13/05/2020 – Рубіжний контроль виконання п’ятого аркуша 

Кресленик Записка
5 аркуш в повному обсягу – проект інструменту ІІ-го порядку або методу відновлення працездатності інструменту розрахунок інструменту ІІ-го порядку або метод відновлення працездатності інструменту

20-21/05/2020 – Комплексний рубіжний контроль виконання 4-5 аркушів

 • 4-5 листи А1 – 100% готовності з підписами
 •  Записка 100%.

27-28/05/2020 – Нормоконтроль

 • Надати повністю завершений проект з підписами студента і керівника
  Важливо. Нормоконтроль вважають пройденим, якщо на титульному аркуші стоїть підпис доц. Адаменка Ю.І.

2-3/06/2020 – Попередній захист дипломного проекту перед Екзаменаційною комісією 

 • 5 аркушів (формат А1), роздруковані остаточно і підписані студентом і керівником;
 • пояснювальна записка  – чистовий варіант 100%;
 • підпис про проходження нормоконтролю

09-10-11/06/2020 – Проходження перевірки на плагіат

Здати дипломний проект секретарю ЕК Кабанець І.І. (кімн. 617-22):

 • пояснювальну записку (переплетена і її електронний варіант)
 • креслення (листи і їх електронний варіант)

Підготовка до захисту

 • Зустріч з рецензентом, спілкування та отримання рецензії (оформлену рецензію одразу подати секретарю ЕК Кабанець І.І. кімн. 617-22)
 • Підготовка доповіді на захисті дипломного проекту

Захист дипломного проекту (згідно графіка) 16.06 / 17.06 / 18.06

відповідно до графіку засідання ДЕК (див. – сайт і стенд кафедри)

ГРАФІК ПОДАЧІ ВИКОНАНИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Всі виконані дипломні роботи необхідно подати у період з 09 по 10 червня 2019 року відповідно графіку захисту бакалаврів по кафедрі:

День захисту День подачі дипломного проекту
16.06.20

17.06.20

18.06.20

9.06.20 до 13:00, 617-22

10.06.20 до 13:00, 617-22

11.06.20 до 13:00, 617-22

Дипломні роботи необхідно подати у наступному вигляді:
1. Записка у паперовому вигляді зшита та підписана керівником
2. Комплект кресленників на ф.А1 з підписом студента та керівника
3. Записка в електронному вигляді у форматі pdf та doc
Записка має містити наступні розділи:
• титульний лист;
• завдання;
• анотація українською, англійською мовами;
• зміст,
• перелік скорочень, умовних позначень, термінів (за наявності);
• вступ;
• розділи роботи (проекту);
• перелік посилань;
• додатки в т.ч. кресленники  по п.2 зменшені до формату А4
4. Після перевірки на наявність плагіату дипломний проект підписується у завідувача кафедрою, що є допуском до захисту.
Поділитись: