Фахові публікації 2011

В 2011 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 35 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис багатьох статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • O. Byelyayev, D. Hoffmann, J. Pfrommer, V.S. Maiboroda, W.N. Geichuk. Einige. Aspekte der Schneidkantenverrundung an Bohrwerkzeugen // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. Вип.8(190). – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – С.72-77.
 • Глоба А.В., Шевченко О.А. Ремонт пошкоджень елементів конструкцій із композиційних матеріалів з використанням комп’ютеризованої системи та комплекту інструментальних засобів // Вестник НТУУ “КПИ”, Машиностроение, № 62.-2011., С.76 – 81.
 • Глоба О.В., Кульбачний О.В. Моделювання процесу різання методом кінцевих елементів в середовищі DEFORM 3D // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць., Вип. №28., Краматорськ., 2011. – С. 97 –101
 • Глоба О.В., Кухановський О.В. Аналітичний розрахунок навантажень при обробці TWINTEX cтупінчатим свердлом та визначення його оптимальних геометричних параметрів //Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. Вип.№28., Краматорськ., 2011. – С.285 – 290.
 • Глоба О.В., Романенко Д.В. Определение рациональных режимов резания при сверлении высокопрочных полимерных композиционных материалов // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-24: Сб. трудов ХХIV Междунар. науч. конф.: в 10 т. Т.5. Секция 5 / Под общ. ред. В.С. Балакирева. – Киев: Национ. Техн. ун-т Украины «КПИ», Саратовский государственный технический университет, 2011. – С.138-140.
 • Глоба О.В., Шевченко О.А. Метод ремонту пошкоджень елементів конструкцій із композиційних матеріалів з використанням комплекту інструментальних засобів // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011». – Т. 2. – К.: НАУ, 2011. – С. 15.30 – 15.33.
 • Катрук О.В., Бесарабець Ю.Й., Плівак О.А. Дослідження силових характеристик фрезерування деталей з алюмінію // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. – К.: НТУУ «КПІ». – 2011. – С.175-182.
 • Ковалева Л.И., Родин Р.П., Пливак А.А. Исследование геометрических параметров спиральных сверл с заостренной поперечной кромкой и обратным углом наклона поперечной кромки // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №28, 2011. – С.86-91.
 • Корбут Е.В., Лабунец В.Ф. Особенности изнашивания инструмента при обработке титановых сплавов // Проблеми тертя та зношування., К., вип.55, 2011. – С.83-94.
 • Майборода В.С., Анисимова А.В. Магнитно-абразивная обработка быстрорежущего инструмента различными порошковыми магнитно-абразивными материалами // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб.наук.праць. – Краматорськ, вип.28, 2011. – С.21-26.
 • Майборода В.С., Джулий Д.Ю. Влияние условий магнитно-абразивной обработки в  больших рабочих зазорах кольцевого типа на качество многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб.наук.праць. – Краматорськ, вип.28, 2011. – С.48-54.
 • Майборода В.С., Джулий Д.Ю., Ткачук И.В. Особенности формирования магнитно-абразивного инструмента при магнитно-абразивной обработке длинномерных деталей в кольцевой рабочей зоне // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. Вип.8(190). – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – С.49-56
 • Майборода В.С., Карпушевскій Б., Климов О.М. Магнітно-абразивне оброблення твердосплавного інструменту в умовах великих робочих щілин // Вестник национального технического университета Украины ”Киевский политехнический институт”. Машиностроение.-Вып.61.- Т.1 – 2011.- С.175-183.
 • Майборода В.С., Мініцька Н.В., Джулий Д.Ю. Методи поверхневого фінішного оброблення твердосплавного різального інструменту // Вестник национального технического университета Украины ”Киевский политехнический институт”. Машиностроение.-Вып.62. – 2011.- С.213-216.
 • Майданюк С.В. Вплив геометричних параметрів на статичні геометричні параметри різальної частини відрізних фрез з різнонаправленими кромками // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, Вип. №28, 2011.
 • Пасечник В.А., Джадидиан А., Парненко В.С. Формализованный синтез вариантов последовательностей обработки отверстий // Вісник НУТУ „КПІ”. Серія „Машинобудування”. К.: НУТУ „КПІ” . – 2011, № 63. С.128-133.
  Представлений спосіб опису обмежень послідовності виконання технологічних переходів обробки отворів у виді відповідних матриць та графів. Показано, як запропонований опис може бути використаний для формалізованого синтезу варіантів послідовності обробки отвору. Дані принципи виділення з технологічно довільних порядків обробки економічно переважних. Наведено опис нового програмного забезпечення, що реалізує пропоновані моделі та процедури для автоматизації синтезу частини технологічної операції.
  Скачати: стаття (pdf, 0,45M); презентація (pdf, 1,42M).
 • Пасічник В.А., Лашина Ю.В. Формалізація опису кінематичних пар механізмів в задачах проектування технології складання // Вісник НУТУ „КПІ”. Серія „Машинобудування”. К.: НУТУ „КПІ” . – 2011, № 61, т.1. С.140-146.
  Представлены результаты исследования характера возможных движений между элементами кинематических пар. Полученные результаты подтвердили гипотезу о том, что любая кинематическая пара может быть описана через бинарные отношения ограничений подвижности (БООП). Системный анализ всех вариантов взаимодействия БООП также позволил выявить «недопустимые» сочетания. Дано объяснение причин невозможности некоторых сочетаний. Описание взаимодействия отдельных деталей в виде БВОР можно использовать в системах автоматизированного проектирования сборочных изделий и технологий сборки.
  Results of studying the nature of possible movements between the elements of kinematic pairs are described. The obtained results confirmed the hypothesis that every kinematic pair can be described by binary relations of movement restriction (BRMR). The “unacceptable” combinations of BRMR are detected due to analysis of all possible combinations. The explanation of certain combinations impossibility is given. A description of the interaction between individual parts in terms of BRMR can be used in computer-aided design of assembly products and assembly processes.
  Скачати: стаття (pdf, 0,44M).
 • Пасічник В.А., Чистякова К.Є., Батюк А.А. Дослідження впливу зміни форми передньої поверхні різального клину на експлуатаційні властивості // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. праць. – Краматорськ. ДДМА, Вип. 28 – 2011. – С.13-20
  Статья содержит исследования влияния формы передней поверхности пластины резца на ее эксплуатационные свойства. С помощью традиционного метода и программного обеспечения DEFORM было просчитано силовые характеристики Pz, Py, Px стандартной пластины, и построены графики зависимости между ними. Также исследовано влияния изменения радиуса закругления режущей кромки на длину линии резания и площадь срезаемой стружки. Приведены результаты сравнительных исследований в среде DEFORM процессов внешнего чернового фрезерования стандартизированной червячной фрезой и фрезой, зубцы которой имеют стружкоразделительные элементы. Путем компьютерного эксперимента установлено, что для новой конструкции составляющая силы резания Pz в среднем на 20-25% ниже, чем для инструмента стандартной конструкции.
  The article contains a study of the influence of shape of the front surface of the plate for the cutter on its performance characteristics. With the traditional method and medium DEFORM was counted force characteristics Pz, Py, Px standard plates, and plot the relationship between them. Also, studies the influence of changes in the radius of curvature of the cutting edge on the length of the cutting line and the square cut chips. The results of comparative studies using software DEFORM processes of gear cutting with standard hob and cutter teeth which groove-type chip breaker. Computer simulation found that for new hob design cutting force Pz on average 20-25% lower than for the standard tool.
  Скачати: стаття (pdf, 0,85M).
 • Пасічник В.А., Шумаєв С.О. Інтегрована система конструкторсько-технологічного підготовлення виготовлення деталі „валок” для правки труб // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. праць. – Краматорськ. ДДМА, Вип. 28 – 2011. – С.339-345
  Представлен новый подход к интеграции процессов проектирования и изготовления основного элемента косовалковой правильной машины для труб – детали “валок”. Данный подход и разработанное на его основе новое программное обеспечение обеспечивают высокую скорость, как проектирование самой детали, так и получение управляющей программы для ее изготовления.
  A new approach to the integration process of designing and manufacturing of a basic element of cross-roll machine for pipes. This approach and new software provides high speed of design of part “roll” and generating of NC-program for its production.
  Скачати: стаття (pdf, 0,33M).
 • Равська Н.С., Коваль В.А. Николаєнко Т.П. Геометрія задньої поверхні різального інструменту // Вісник СевНТУ №117, Севастополь, 2011, с.132-137
 • Равська Н.С., Бесарабець Ю.Й., Плівак О.А. Геометричні параметри поперечної різальної кромки спірального свердла зі зворотнім кутом її нахилу. / Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №28, 2011. стр. 66-70.
 • Равська Н.С., Липський Є.Р., Скринник П.В.Моделювання зусиль різання при високошвидкісній обробці загартованих сталей кінцевими сферичними фрезами“, Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Збірник наукових праць. вип. №28, Краматорськ, 2011, с. 269-273
 • Равська Н.С., Охріменко О.А.Визначення товщини зрізу при зубофрезеруванні черв’ячними фрезами зубчастих коліс“. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Збірник наукових праць. вип. №28, Краматорськ, 2011, с,3-12
 • Равська Н.С., Охріменко О.А. Дубик Я.Р. “Підвищення технологічності заточки черв’ячних фрез“. Наукові праці Національного технісного університету, серія Машинобудування і машинознавство, вип.8 (190), Донецьк, 2011, с. 117-123
 • Равська Н.С., Охріменко О.А., Кулініч А.С. Ососбливості формоутворення передньої лінійчастої поверхні зубів різального інструменту./ Наукові праці ДНТУ , серія “Машинобудування і машинознавство”. – Вип 8(190)- Донецьк ДНТУ 2011 – С1085-117
 • Равська Н.С., Родін Р.П., Ковальова Л.І. Зуборезные гребенки с различными схемами снятия припуска // Вісник НТУУ “КПІ”. Машинобудування. №63. 2011. стор. 144-147
 • Солодкий В.І. Яшина Т.В. Торцева фреза з конічною передньою поверхнею // Збірник наукових праць. Надійність інструменту та організація технологічних систем. Випуск 28. Краматорськ 2011
 • Якимчук Г.К., Плівак О.А. Динамика узла планшайба-основание тяжелых карусельных станков при воздействии импульсным методом // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №28, 2011. стр. 340-345.
Поділитись:

Comments are closed.