Перевірка студентських атестаційних робіт на наявність запозичень та їх розміщення в ELAKPI

Законодавчо-нормативна база

Параметри системи Unicheck:

 • Обсяг сторінки – 275 слів. Під словом слід розуміти не лише слово як лексичну одиницю, але й деякий набір символів, обмежений пробілами та (або) пунктуаційними знаками. Цей обсяг використовується лише при обрахунку кількості сторінок, витрачених на перевірку атестаційної роботи, і не є вимогою для оформлення атестаційної роботи.
 • Чутливість системи – 10 слів. Під чутливістю слід розуміти розмір шинглу (послідовності слів). Чим більший розмір шинглу, тим нижча чутливість, але й менша ймовірність хибних спрацьовувань. Чутливість офіційно встановлена п. 2.2 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Базовий обсяг атестаційних робіт: дипломний проект бакалавра – 70 сторінок, магістерська дисертація – 100 сторінок.

Особливості процедури перевірки атестаційних робіт в системі Unicheck:

 • Атестаційні роботи подаються на перевірку єдиним файлом (бажано формату *.pdf). Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище та ініціали студента, шифр групи, ступінь вищої освіти та рік захисту. Зразки імен файлів  PrizvyscheIB_MI61_bakalavr_2020  або PrizvyscheIB_MV91mp_magistr_2020. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ. Якщо студент подає файл атестаційної роботи в іншому форматі, коректне перетворення в системі Unicheck не гарантується.
 • При перевірці студентських атестаційних робіт можна вилучати частини роботи, які не відображають істинне авторство і знижують рівень унікальності роботи. Передусім це титульний аркуш, завдання, календарний план, список скорочень, список використаної літератури, додатки тощо. Таким чином, для перевірки на наявність запозичень можна надавати роботу в скороченому вигляді, яка складається із вступу, основної частини та висновків. Підстава – п. 3.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Здобувачу ступеня вищої освіти не забороняється здійснювати попередню перевірку своєї атестаційної роботи в індивідуальному порядку.  Однак, результати цієї перевірки не можуть бути враховані при захисті кваліфікаційної роботи. Підстава – п. 4.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Система Unicheck може некоректно обробляти математичні формули, текст з векторних рисунків тощо. Керівникам атестаційних робіт рекомендується звертати увагу і відобразити це у відгуку.
 • В систему Unicheck атестаційну роботу студента завантажує його керівник в спеціально створену директорію в системі.

Розміщення атестаційних робіт в ELAKPI

 • Атестаційні роботи подаються у повному обсязі, включаючи текстову і графічну частини. Титульний аркуш, бланк завдання, календарний план тощо мають бути заповнені не рукописним текстом, а на комп’ютері.
 • Атестаційні роботи подаються на перевірку одним об’єднаним файлом формату *.pdf. Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище студента і ступінь вищої освіти, наприклад Prizvysche_bakalavr або Prizvysche_magistr. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ.
 • В ELAKPI атестаційну роботу студента завантажує відповідальний по кафедрі (освітній програмі).

Відповідальність

 • Періодично відбувається звірка студентських атестаційних робіт в системі “Деканат”, системі Unicheck та в архіві ELAKPI. Кількість робіт в цих трьох системах повинна співпадати. В разі неспівпадіння може бути затребуване письмове пояснення завідувача кафедри.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в атестаційній роботі відповідальність несе автор. Підстава – п. 11 Положення.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в уже захищеній атестаційній роботі здобувач вищої освіти може бути ретроспективно позбавлений ступеня вищої освіти. Підстава – ст. 6, ч. 2, абз. 4 Закону України “Про вищу освіту”.
Поділитись:

Comments are closed.