Самойленко Олексій Васильович

доцент, кандидат технічних наук

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Відповідальний по кафедрі за АІС “Електронний кампус”, перевірку студентських атестаційних робіт на наявність запозичень, за завантаження студентських робіт в ELAKPI. Учасник робочої групи КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань академічної доброчесності.

Сторінка викладача

У 1999 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, спеціальність – “Металорізальні верстати та системи”.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Вдосконалення токарних верстатів для обробки полігональних поверхонь методом кінематичного налагодження”. У 2014 році отримав вчене звання доцента.

Автор 75 наукових праць, з них 14 статей у фахових виданнях України, 1 монографії, 3 посібників, 1 методичних вказівок, 9 корисних моделей і 1 винаходу.

Винаходи і корисні моделі (деякі):

1. Броварський В. Д., Самойленко О. В. Спосіб отримання плідних бджолиних маток. – Па-тент України на винахід №98425 МПК A01K 49/00, A01K 67/033, A61D 19/02. – Заявка №a201107077 від 06.06.2010 р. – Опубл. 10.05.2012 р., бюл. №9/2012.;
2. Кузнєцов Ю. М., Вачев А. А., Самойленко О. В. Спосіб обробки зовнішніх полігональних поверхонь та пристрій для його реалізації. – Патент України на винахід (деклараційний) №40164А МПК B23B 41/04. – Заявка №2000074579 від 31.07.2000 р. – Опубл. 16.07.2001 р., бюл. №6/2001.;
3. Самойленко О. В. Напрямна прямолінійна мініатюрна. – Патент України на корисну мо-дель №60261 МПК F16C 29/00. – Заявка №u201015337 від 20.12.2010 р. – Опубл. 10.06.2011 р., бюл. №11/2011.;
4. Самойленко О. В. Орієнтуючий пристрій (листовий). – Патент України на корисну модель № 102101 МПК B25J 1/00, B25J 7/00. – Заявка № u201504935 від 20.05.2015 р. – Опубл. 12.10.2015 р., бюл. № 19/2015.;
5. Самойленко О. В. Орієнтуючий пристрій (прутковий). – Патент України на корисну модель № 102100 МПК B25J 1/00, B25J 7/00. – Заявка № u201504934 від 20.05.2015 р. – Опубл. 12.10.2015 р., бюл. № 19/2015.

Автор та співавтор наступних праць:

1. Samoilenko O. Low Cost Handheld Micromanipulators Based on Compliant Kinematic Devices // Technological complexes. – 1/2 (12) 2015. – pp. 26…32.;
2. Samoilenko O. The issue of improve the manufacturability of devices for manipulating by minia-ture objects / Oleksii Samoilenko // Вісник ТНТУ. – Т.: ТНТУ, 2017. – Том 87. – № 3. – С. 81…89. – (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).;
3. Верба І. І. Навчальний посібник “”Обладнання автоматизованого виробництва”” “”Сучасні тенденції розвитку систем автоматизації”” для поглибленого вивчення дисципліни [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 131 “”Прикладна механіка“, спеціалізації “”Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”” / І. І. Верба, О. В. Даниленко, О. В. Самойленко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,65 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 260 с.;
4. Кузнєцов Ю. М., Мікульонок І. О., Самойленко О. В. Практикум з дисципліни “”Патентознавство та авторське право””. Навчальний посібник / Під ред. Ю.М. Кузнєцова. – Київ: НТУУ “”КПІ””, 2014. – 317 с.;
5. Кузнєцов Ю. М., Самойленко О. В. Полігональні поверхні в машинобудуванні та нові спо-соби їх обробки // Вестник Национального технического университета Украины “”Киевский политехни-ческий институт””. Машиностроение. – 2001. – № 41. – С. 38…46.

Наукові інтереси: цільові мікромеханізми, раціональні механізми, інтелектуальна власність, винаходи.

Напрямки діяльності: консультування студентів та співробітників кафедри з питань академічної доброчесності

Членство в громадських організаціях: Спілка інженерів-механіків КПІ (з 1999 року).

Хобі та захоплення: історія, краєзнавство, подорожі, велосипед, музика, майстрування.

Контакти:
Корпус 1, кім. 224
телефон моб. +38 096 481 21 84
o.samoilenko @ kpi.ua

Поділитись:

Comments are closed.